Opettajan ammatti on monen nuoren haave, sillä siihen sisältyy lukuisia mielenkiintoisia osa-alueita kuten vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa, kiinnostus oppia uutta ja siirtää tietoa muille. Opetusalan tehtävät vaihtelevat sen mukaan millä tasolla opetetaan. Varhaiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen väliset erot ovat suuria ja niihin suuntautumiseen vaikuttavatkin yleensä erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Onko minusta opettajaksi?

Opettajan työtehtävät muuttuvat ajan kuvan mukaan, sillä kyseessä on yhteiskunnallisiin asioihin perustuva ammatti, jossa työntekijöidenkin on pystyttävä uudistumaan. Opettajan ammatti kiehtoo mutta ammattina se on myös ajoittain raskas. Ammattilaiseen kohdistuu usein paineita niin opettavien kuin myös yhteiskunnan taholta. Opettajan onkin omattava hyvät sosiaaliset taidot erilaisten ihmisten ja uusien tilanteiden keskellä työskennellessä. Tässä ammatissa ei riitä pelkkä tieto, vaan on opittava kuinka se saadaan ammennettua oppilaille.

Opetan ja opin

Erityisesti nuorien kanssa työskentelevä opettaja on monelle esikuva, joten hänellä tulisi olla selkeä arvomaailma ja hyvä yleissivistys. Jokaisen opettajan on löydettävä oma paikkansa nuorten maailman ja oman aikuisen maailman rajamailta, hänen persoonansa tulisi olla avoin kuuntelemaan ja ymmärtämään kasvavia nuoria mutta siihen tulisi liittyä sopivassa suhteessa auktoriteettia, jota nuoret usein hakevat. Opettajan ammatissa joudutaankin usein pohtimaan omia rajoja mielipiteiden ja arvojen suhteen, sillä oppilaat ovat herkässä iässä olevia nuoria, joiden minäkuva ja käsitys yhteiskunnasta ovat kehittymässä.

Opettajan ammatti on jatkuvaa itsensä sivistämistä ja metodien kyseenalaistamista. Opettajan tärkein väline on persoona, jonka avulla viesti oppilaille siirtyy perille. Kehittyvä yhteiskunta, teknologian vaatimukset ja maailmaa ravistelevat uuden vuosikymmenen ongelmat tuovat kaikki oman osansa muuttuvaan opetustyöhön. Opettajien täytyy pysyä teknologian matkassa ja suhtautua oppilaiden tulevaisuutta koskeviin huoliin ja kysymyksiin viisaasti. Samalla kun opettajan tehtävä on opettaa, on hänen velvollisuutensa myös oppia ympäristöstä ja oppilailta muutoksen välttämättömyyttä.

Erilaiset työtehtävät

Opettajia työskentelee eri oppilaitoksissa, eri-ikäisten kansalaisten parissa. Suomessa opetustyö on arvostettua ja se on keskittynyt viime vuosina yhä vahvemmin opetuksen ohella kasvattamiseen. Yksi suomalaisen opetuksen tärkeitä piirteitä läpi koko koulutusmaailman on oppia oppimaan – tämä tekee opettajan ammatista mielekästä mutta vaativaa metodien opettelun suhteen. Oppilaita tuetaan vertailemaan, tutkimaan ja olemaan kriittisiä, jotta heistä kasvaisi kansalaisia joilla on työvälineitä jatkaa samaa työelämässä. Eri koulutuslaitoksissa keskitytään kehitysvaiheiden eri osa-alueisiin:

  • Esiopetusta annetaan ennen kouluikää ja siitä vastaavat useimmiten lastentarhanopettajat. Tämän asteen opetuksen on tarkoitus kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa ja oppimistaitoja. Esiopetus on pehmeä lasku kohta pian alkavaa koulua ja antaa lapselle hyvät eväät koulutielle.
  • Perusopetus käsittää ala-asteen ja ylä-asteen eli luokkavuodet 1-9. Ala-asteella oppilailla on yleensä luokanopettaja kun taas yläasteella ollaan enemmin aineopettajien opetuksen alaisuudessa. Peruskoulussa opitaan tärkeitä taitoja, joilla rakennetaan pohja myöhemmille opinnoille, kasvatustyö on myös tärkeässä osassa.
  • Lukiossa työskentelee lehtoreita, joista suurin osa on aineopettajia. Lukioon pyritään oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen ja sen jälkeen on mahdollista jatkaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulutuslaitos.
  • Erityisopetuksen parissa työskentelevät erityisopettajat opettavat oppimisvaikeuksien, neurologisten häiriöiden, kehitysvammojen, tunne-elämän ongelman, aistivamman tai muun sairauden piirissä olevia opiskelijoita kaikilla oppimistasoilla. Erityisopetuksessa tarvitaan kehittyneitä pedagogisia taitoja, tietoa eri häiriöistä ja niiden kanssa työskentelystä apuvälineiden ja kehityksen mahdollistamisen suhteen.
  • Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät opettajat ovat yleensä tiettyjen alojen erikoistuneita opettajia. Ammattikoulusta valmistutaan ammattiin, joihin saadaan koulutus esimerkiksi tekniikan ja tieteenalan, matkailu- ja ravitsemisalan tai kulttuurialalla. Koulutus on usein kolmevuotinen ja käsittää paljon erikoistumisopintoja omaan tulevaan ammattiin.
  • Yliopistoissa ja ammattikouluissa työskentelevät aineopettajat, professorit, lehtorit ja assistentit. Niissä annettavat opinnot ovat korkeakouluopintoja ja enemmin luennonomaisia. Ammattikorkeakouluissa ollaan vahvasti sidoksissa työelämään ja yliopistomaailmassa taas tutkimustyöhön.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *